ANDROGENA ALOPECIJA – ŽENA

Kako kod muškaraca, tako i kod žena, frekvenca i ozbiljnost AGA (naslednog opadanja) se povećava sa godinama. Dve studije kod žena bele rase u SAD i Engleskoj pokazuju prevalencu problema kod 3%-6% žena ispod 30 godina, a tek kod 30%-42% kod žena do 70 godina.

Ima nekoliko studija za genetsku osnovu AGA kod žena.Smith and Wells objavili su frekvencu ženske nasledne ćelavosti sa incidencom od 54% kod muških rođaka prvog stepena, uzrasta od 30 godina i 21% kod ženskih rođaka prvog stepena uzrasta od 30 godina. Moguć je rani i kasni početak ženskog tipa ćelavosti. Uloga androgena kod ženske AGA je manje sigurna nego kod muškaraca, i drugi faktori mogu biti involvirani. Uloga androgenih hormona kod žena nije potpuno objašnjena, iako je gubitak kose kod žena neosporno povezan sa povećanim nivoom androgena. Međutim, mnoge žene sa androgenom alopecijom nemaju povećan nivo cirkulatornih androgena, iako se pokazalo da imaju povećan nivo 5-alfa reduktaze (enzim koji pretvara testosteron u dehidrotestosteron), više androgenih receptora i niži nivo citohroma P450 (koji pretvara testosteron u estrogen).

kosa
femalePattern-150x150

Većina žena sa androgenom alopecijom ima normalnu menstruaciju, normalnu plodnost i normalnu endokrinu funkciju, uključujući i normalni nivo androgena. Laboratorijska ispitivanja hormona su potrebna kada ima i drugih znakova povišenih muških hormona. Mogu se ispitati i tireoidni hormoni, serumsko gvožđe i krvna slika da bi se isključili kao faktori opadanja.

Ženska AGA ima tri različite šeme distribucije:

  • 1. Difuzna slabost na kruni sa očuvanjem na frontalnoj liniji. Ima dva stepena koji opisuju ovu šemu: III stadijum Ludwig skale i V stadijum Sinclair skale
  • 2.Slabost i širenje po centralnom delu od kapilicijuma sa lomljenjem po frontalnoj liniji: Olsen skala: šema jelke
  • 3.Slabost sa bitemporalnom recesijom: Hamilton-Norwood tip

Ali slabost na parijetalnom i okcipitalnom regionu sa difuznom alopecijom isto tako se klinički sreće.